Privatumo politika

Šiame privatumo pranešime mes, „Motieka Investment Fund“, KŪB, juridinio asmens kodas 305560899, buveinės adresas Gynėjų g. 4-333, Vilnius, Lietuvos Respublika („Bendrovė“ arba „mes“), pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis.

1. Kaip naudojame jūsų duomenis?

Šioje dalyje rasite toliau pateiktą informaciją:

  • tikslai, kurių siekiame tvarkydami jūsų duomenis;
  • kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis;
  • duomenų kategorijos, kurias tvarkome;
  • duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai; bei
  • duomenų saugojimo terminai.

Detalesnė informacija pateikiama žemiau:

TIKSLAS KAIP MES NAUDOJAME ASMENS DUOMENIS ASMENS DUOMENYS TEISINIS PAGRINDIS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS
Verslo, į kurį prašoma investuoti, pristatymas Jei norite, kad investuotumėme į jūsų verslą, galite parengti pristatymą, skirtą įtikinti, kad pasirinktumėme būtent jus. Bet kokia informacija, kurią nusprendžiama pateikti pristatymo metu. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.) Jei yra atsisakoma investuoti į verslą, duomenys iš karto po sprendimo priėmimo yra ištrinami. Kai yra nusprendžiama investuoti į verslą, asmens duomenys yra saugomi iki sudarytos investavimo sutarties pabaigos.
Investavimas į jūsų verslą Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtumėme investuoti į jūsų verslą. Juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens kodas, buveinės adresas, el. pašto adresas, banko sąskaitos numeris, juridinio asmens atstovo vardas, pavardė, pareigos, parašas, suma, kurią planuojama investuoti. Sutarties vykdymas (BDAR 6 str. 1 d. b) p.). Sutartys ir apskaitos dokumentai (fizine ir (ar) elektronine forma) yra saugomi 10 (dešimt) metų, skaičiuojant nuo galutinio sutarties įvykdymo dienos.
Investicijų viešinimas Asmens duomenis tvarkome tam, kad galėtume internetinėse svetainėse (mifund.lt ir motieka.com), naujienlaiškiuose, Bendrovės ir advokatų kontoros „Motieka ir Audzevičius“ socialiniuose tinkluose bei žiniasklaidoje pasidalinti informacija apie bendroves, į kurias investavome. Juridinio asmens pavadinimas, logotipas, internetinės svetainės adresas, informacija apie juridinio asmens vykdomą veiklą. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 10 (dešimt) metų po paskelbimo dienos.
Užklausų, gautų elektroniniu paštu, administravimas Užklausų, gautų elektroniniu paštu, administravimo tikslu mes tvarkome jūsų duomenis tam, kad galėtume atsakyti į visus jums rūpimus klausimus. Elektroninio pašto adresas, informacija pateikiama laiške, užklausos pateikimo data. Sutikimas (BDAR 6 str. 1 d. a) p.). 1 (vieneri) metai nuo paskutinės komunikacijos dienos.
Teisinių reikalavimų gynimas Bendrovė savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų duomenis. Duomenys tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais. Teisėtas interesas (BDAR 6 str. 1 d. f) p.). 1 (vienerius) metus po galutinio bylos išsprendimo ir Bendrovės reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

2. Renkami slapukai

Slapukai – nedideli tekstiniai failai, kurie yra laikinai įrašomi jūsų įrenginio kietajame diske. Slapukuose paprastai nėra jokios informacijos, kuri asmeniškai identifikuotų naudotoją, tačiau asmeninė informacija, kurią saugome apie jus, gali būti susieta su slapukų saugoma ir iš jų gauta informacija.

Detalesnė informacija apie mūsų naudojamus slapukus pateikiama žemiau:

SLAPUKO PAVADINIMAS TEIKĖJAS TIKSLAS TIPAS GALIOJIMO TRUKMĖ
uncodeAI.css   Pagerinti naršymo patirtį funkcinis Apsilankymo sesija
uncodeAI.images   Pagerinti naršymo patirtį funkcinis Apsilankymo sesija
uncodeAI.screen   Pagerinti naršymo patirtį funkcinis Apsilankymo sesija
uncode_privacy%5Bprivacy_bar%5D   Įsiminti pasirinkimus funkcinis 12 mėn.
uncode_privacy[consent_types]   Įsiminti pasirinkimus funkcinis 12 mėn.
ppl_language   Įsiminti tinklapio kalbos pasirinkimą funkcinis 12 mėn.

3. Kam teikiame jūsų asmens duomenis?

  • Asmenims, susijusiems su Bendrovės paslaugų teikimu tokiems kaip telekomunikacijų paslaugų teikėjams,  IT, prieglobos, debesų kompiuterijos paslaugų teikėjams.
  • Institucijoms ir pareigūnams, pavyzdžiui, reguliavimo, priežiūros, teisėsaugos institucijoms, antstoliams, notarams, teismams, neteisminio ginčų sprendimo institucijoms, kai to reikalauja įstatymai.
  • Advokatų profesinei bendrijai „Motieka ir Audzevičius“ – jei išreiškėte savo sutikimą dėl investicijų viešinimo socialiniuose tinkluose ir (ar) internetinėje svetainėje.

Išskyrus šioje privatumo politikoje numatytus atvejus, jūsų asmens duomenų neteikiame jokioms kitoms trečiosioms šalims.

Šioje privatumo politikoje pateiktas gavėjų arba gavėjų kategorijų sąrašas gali keistis, todėl jei norite būti informuoti apie savo asmens duomenų gavėjų pasikeitimus, praneškite mums apie tai šioje privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, nurodydami „Noriu būti informuotas apie mano asmens duomenų gavėjų pasikeitimus, vardas ir pavardė“.

4. Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Jūsų asmens duomenys nėra perduodami į trečiąsias valstybes ir (ar) tarptautines organizacijas.

5. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkymo funkcijas vykdantys darbuotojai saugo dokumentus bei duomenų rinkmenas tinkamai ir saugiai bei vengia nereikalingų kopijų darymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi jūsų asmens duomenys, yra sunaikinamos taip, kad dokumentų jokiais būdais nebegalima atkurti ir atpažinti jų turinio.

Bendrovė užtikrina patalpų, kuriose laikomi asmens duomenys, saugumą, tinkamą techninės įrangos išdėstymą ir peržiūrą, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, tinkamą tinklo valdymą, informacinių sistemų priežiūrą bei kitų techninių priemonių, būtinų asmens duomenų apsaugai užtikrinti, įgyvendinimą.

Kompiuteriuose esančios kompiuterinės bylos, kuriose kaupiami asmens duomenys, nėra prieinamos kitų kompiuterių naudotojams. Pats kompiuteris yra apsaugotas slaptažodžiu, kurį žino tik konkrečiu kompiuteriu dirbantis asmuo, be to, kompiuteriuose nuolat atnaujinama antivirusinė programa.

6. Vaikų asmens duomenų tvarkymas

Mūsų svetainė nėra skirta vaikams, ir mes neketiname sąmoningai rinkti asmeninės informacijos iš jaunesnių nei 18 (aštuoniolikos) metų vaikų. Ištrinsime bet kokią surinktą asmeninę informaciją, jei išsiaiškinsime, jog ją pateikė jaunesnis nei 18 (aštuoniolikos) metų naudotojas.

Nepaisant to, jei esate jaunesnio nei 18 (aštuoniolikos) metų vaiko, kuris pats mums pateikė asmeninę informaciją, tėvai arba teisėti globėjai, galite paprašyti peržiūrėti arba ištrinti šią informaciją susisiekę su mumis šioje privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

7. Jūsų teisės

Šioje pranešimo dalyje jums pateikiame apžvalgą teisių, kurias turite remiantis duomenų apsaugos teisės aktais. Kadangi kai kurių teisių įgyvendinimas yra komplikuotas, šiame pranešime pateikiame tik pagrindinius jų aspektus. Kviečiame susipažinti su aktualiais teisės aktais bei priežiūros institucijų gairėmis tam, kad turėtumėte išsamią informaciją apie šias teises.

Pagrindinės jūsų teisės, kurias suteikia duomenų apsaugos teisės aktai, yra šios: (i) teisė susipažinti su duomenimis; (ii) teisė reikalauti ištaisyti duomenis; (iii) teisė reikalauti ištrinti duomenis; (iv) teisė apriboti duomenų tvarkymą; (v) teisė nesutikti su duomenų tvarkymu; (vi) teisė į duomenų perkeliamumą; (vii) teisė pateikti skundą priežiūros institucijai; (viii) teisė atšaukti sutikimą.

Teisė susipažinti su duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, o tvarkymo atveju turite teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir tam tikra papildoma informacija. Ši papildoma informacija apima duomenų tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, duomenų gavėjus. Išskyrus atvejus, kai tai pažeistų kitų asmenų teises ir laisves, jūsų prašymu, pateiksime jums kopiją jūsų asmens duomenų. Pirmąją kopiją pateiksime nemokamai, tačiau už papildomas kopijas galime prašyti pagrįsto mokesčio administracinėms išlaidoms padengti.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti, kad jūsų netikslūs asmens duomenys būtų ištaisyti, o, atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus, neišsamūs duomenys – papildyti.

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę reikalauti, kad būtų ištrinti jūsų asmens duomenys. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo tvarkomi; (ii) atšaukiate savo duotą sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis; (iii) nesutinkate su duomenų tvarkymu remdamiesi aktualių teisės aktų nuostatomis; (iv) duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu; (v) duomenys tvarkomi neteisėtai. Tiesa, atkreipiame dėmesį, kad tam tikrais atvejais šia teise pasinaudoti negalėsite dėl taikomų išimčių. Tokios išimtys apima atvejus, kai duomenys yra būtini siekiant: (i) pasinaudoti saviraiškos ir informacijos laisve; (ii) laikytis mums privalomų teisinių įsipareigojimų; (iii) pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Tam tikrais atvejais jūs turite teisę apriboti duomenų tvarkymą. Šios situacijos apima atvejus, kai: (i) ginčijate duomenų tikslumą; (ii) duomenys tvarkomi neteisėtai, tačiau jūs nenorite, kad jie būtų ištrinti; (iii) mums asmens duomenys nebėra reikalingi, tačiau jums tokie duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iv) jūs prieštaravote duomenų tvarkymui viešojo intereso ar teisėto intereso pagrindais, kol bus įvertintas jūsų prieštaravimo pagrįstumas. Jūsų duomenų tvarkymo apribojimo atveju mes ir toliau saugosime jūsų duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus: (i) su jūsų sutikimu; (ii) siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus; (iii) kitų asmenų teisių apsaugai; (iv) svarbaus viešojo intereso tikslais.

Jūs turite teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu, remdamiesi jūsų konkrečia situacija tais atvejais, kai jūsų asmens duomenis tvarkome viešojo intereso tikslais arba mūsų ar trečiųjų šalių teisėto intereso pagrindu. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų nebent galėsime įrodyti, kad tokie jūsų duomenys yra tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves. Taip pat galėsime toliau tvarkyti tokius duomenis siekdami pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Jūs bet kuriuo metu turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais. Jums paprieštaravus dėl tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo, mes nebetvarkysime jūsų aktualių asmens duomenų šiuo tikslu.

Teisė į duomenų perkeliamumą. Ta apimtimi, kiek mūsų duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra: (i) sutikimas arba (ii) sutarties vykdymas ar veiksmai atliekami jūsų prašymu prieš sudarant sutartį, turite teisę gauti jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Tiesa, šia teise negalėsite pasinaudoti, jeigu tai turės neigiamą poveikį kitų asmenų teisėms ir laisvėms.

Tuo atveju, jeigu manote, kad mes tvarkydami jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios buveinės adresas yra L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 28 04, 279 1445, faks. (8 5) 261 9494, el. p. ada@ada.lt, internetinės svetainės adresas https://vdai.lrv.lt/.

Tai atvejais, kai duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos jūsų duomenų tvarkymo iki atšaukimo teisėtumui.

8. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia jūsų pateikti duomenys, jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią jums dėl to, kad jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

9. Privatumo politikos pakeitimai

Apie bet kokius esminius Privatumo politikos pakeitimus informuosime jus elektroniniu paštu.

10. Kontaktai

Dėsime visas pastangas, kad greitai atsakytume į bet kokius klausimus ar išspręstume bet kokius su jūsų privatumu susijusius klausimus.

Laukiame visų pastabų, užklausų ir prašymų, susijusių su jūsų asmeninės informacijos naudojimu. Su mumis galite susisiekti el. pašto adresu info@mifund.lt.

Ši privatumo paskelbta yra paskelbta ir galioja nuo 2022-12-12.